รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล

สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถดูรายชื่อสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรได้จากที่นี่เลย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล จะแบ่งตามสังกัดต่างๆ ประกอบไปด้วย

  1. สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล/ในกำกับของรัฐ
  2. สถาบัน/วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น
  3. วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนี
  4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล/ในกำกับของรัฐ

รายชื่อสถาบันการศึกษาปีที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2439
2.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2497
3. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)2501
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์2505
5. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล2507
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2514
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2515
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่2516
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2525
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม2536
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2538
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2539
13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2539
14. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2541
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2542

16. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข

2544
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา2546
18. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2550
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2550
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2550
21. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2550
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2551
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2552
24. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี2552
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2553
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2555
27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี2556
28. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2557
29. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด2557
30. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์2559
31. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ2559
32. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์2560
33. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2561
34. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ2561
35. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2561
36. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2562
37. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี2562
38. วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2562
39. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2563

สถาบัน/วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

รายชื่อสถาบันการศึกษาปีที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย2457 เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ2501
3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก2507
4. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ2511
5. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ2513

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนี

รายชื่อสถาบันการศึกษาปีที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

2517

2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ2475
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ2489
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช2492
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์2498
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา2498
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น2504
8. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี2508
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา2509
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี2509
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา2511
12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์2513
13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี2513
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช2513
15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี2514
16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์2516
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์2517
18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี2518
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท2520
20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง2521
21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี2523
22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา2525
23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท2525
24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช2525
25. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม2526
26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่2527
27. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2532
28. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง2532
29. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี2538
30. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่2558

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 
รายชื่อสถาบันการศึกษาปีที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ2466
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2484
3. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก2490
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)2527
5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์2528
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต2529
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)2531
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม2537
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี2538
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี2542
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล2549
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย2549
13. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย2549
14. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย2549
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา2549
16. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรนานาชาติ)2550
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี2550
18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี2550
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2551
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล2552
21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์2557
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2557
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร2557
24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น2562
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต2563

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest