หนังสือการผดุงครรภ์ 1 ใน 8 วิชาสำหรับสอบสภาการพยาบาล

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังเตรียมสอบสภาการพยาบาล
 • พยาบาลที่ต้องการทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการผดุงครรภ์
รายละเอียดเนื้อหา
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด
 • การพยาบาลผู้คลอดแต่ละระยะ
 • การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที
 • การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
 • การใช้ยาทางสูติศาสตร์
 • การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
 • การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
 • การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์
 • การพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อร่วมกับการตั้งครรภ์
 • การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
 • การพยาบาลผู้คลอดที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ
 • การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
 • การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน

ราคาเล่มละ 395 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม